Generelle vilkår og vilkår før leieperioden starter

•1.a Leietaker må være myndig 18 år for og leie. Leietaker godtar å bli kredittsjekkes hvis utleier finner dette nødvendig. Utleier plikter ikke å utlevere utstyr om leietaker ikke møter opp ved utlevering på stedet og/eller sender en stedfortreder for å motta som ikke er godkjent som leietaker av utleier. Leietaker blir allikevel fakturert for bestilt leie og ekstra kostnader rundt dette. Det er leietakers ansvar å gå over utstyret sammen med utleier før leietaker forlater utleier eller etter at utleier er ferdig ute hos leietakeren. Eventuelle feil, mangler eller annet skal tas med en gang.

•1.b Et tilbud er kun ansett som et prisestimat og ikke bindene for utleier før det blir utstedt en ordrebekreftelse etter tilbudsaksept fra leietaker. Ved ønske om endringer fra leietaker etter kontraktinngåelse/ordrebekreftelse utstedt, godtar leietaker at utleier kan trekke seg ut av kontrakten om nødvendig uten form for erstatning eller økonomiske forpliktelser for leietakeren.

•2 Utstyret er ikke forsikret på noen måte fra utleier og utleier har heller intet ansvar for leide produkt(er) da det forlater utleiers varetekt. Leietaker har fra han/hun henter/mottar leide produkt(er) fullt ansvar for utstyrets bruk, oppbevaring og håndtering under bruk.

•3.a Om leietaker ikke får brukt hele eller deler av de leide produkter gir dette ingen reduksjon i pris.

•3.b Vi tar ikke ansvar eller gir avslag i avtalen for dårlig vær å avbrudd eller annet som på grunn av dette: Forsinker oss, begrenser oss eller gjør at utstyret som er bestilt, helt eller delevis ikke kan benyttes til det faktiske formål.

•4 Leietaker står selv ansvarlig for at stedet har nok strøm til utstyret som blir leid. Om utleier skal levere eller/og montere bestilt utstyr og pga lite strøm på stedet ikke kan montere opp gjeldene produkt(er) må leietaker allikevel stå til rette for dette og betale hele leien for bestilte produkt(er).

•5 Leietakeren plikter og bruke utstyret til det formålet utstyret er laget for. Leietaker plikter også og selv anskaffe nødvendig informasjon om bruken av utstyret, eller ved mer krevende utstyr stille med kompetente personer til og bruke utstyret. Utleier har ingen ansvar for skader på utstyret, personer eller materiell som oppstår under leieperioden.

•6.a Bruker/leietaker plikter å alltid bruke sertifisert personell til bruk av utsyr som krever dette. Utstyr som: løfteanordninger, scene teknisk og annet teknisk utstyr der allmenn kunnskap ikke er tilstrekkelig.

•6.b Ved teknikere fra oss til avvikling skal leietaker meddele sine tekniske krav, god tid i forveien og logistikken rundt det skal være avklart før prøver og avvikling/show. Utleier står ikke ansvarlig for merkostnader eller forsinkelser grunnet mangelfull opplysning i forkant.

•7 Foreninger, lag eller organisasjoner der det ikke står opplyst om verdi eller annen sikkerhet for utleier skal betales kontant/kort ved henting/utlevering. Leietakeren her må også være en privat person, men kvitteringen kan utskrives til selve kunden.

•7.a Privatpersoner skal betale kontant/kort ved henting/utlevering. Kreditt kan søkes om i forkant. Dette må skje senest 10 dager før leiestart.

•7.b Bedrifter har mot kredittsjekk normalt 10. Dager netto betalingsbetingelser. Foretak som ikke har kreditt har samme betingelser som privatpersoner.

•7.c Kommunen har normalt 14. eller 30. Dager netto betalingsbetingelser etter avtale.

•7.d Kunden kan etter kontraktinngåelse/bestilling/avtale endre sin ordre inntil 10 dager før oppført leieperiode/leiedato som er oppført i den bestillingen som har blitt gjort. Endringer i form av nedskaleringer gjøres da uten endringer i det faktiske vederlaget/sum. Senere enn 10 dager før gjeldene leieperiode/leiedato godtas ikke. Endringer på bestilt personell, matriell, logistikkkostnader m.m samt prosjekteringsarbeid tilfaller kunden uansett om arrangementet gjennomføres eller ikke. Ved avbestilling helt eller delvis uansett grunn, her unntatt force major, dødsfall i nermeste relasjon eller alvorlig sykdom med 100% invaliditet blir kunden pliktig til å etterkomme full betaling for det bestilte prosjektet.

•7.e Kunden plikter og oppgi komplett kundeinformasjon før tilbud gis.

•7.f Kunden godtar å motta informasjon, reklame, nyheter eller annet fra VPA eller våre avdelinger uten kostnad for kunden. Dette via kanaler som facebook, sms, epost, brev e.l. All direktesendt informasjon via våre generelle kanaler kan avmeldes etter eget ønske å evnt påmeldes igjen senere. Ved sms reklame/informasjon vil man måtte sende STOPP til 41409030.

Under leieperioden

•8 De leide gjenstandene skal kun benyttes til det spesifiserte formål på den oppgitte adresse.

•9 Salgspant: Varene tilhører utleier. Det spesifiseres likevel at utleier har salgspant i de spesifiserte varene I samsvar med pantelovens bestemmelse.

•10 Gjenstandene kan ikke videreleies, lånes ut eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra styreleder/prokurahaver i selskapet.

•11 Utstyret er ikke forsikret. Utstyret må da brukes med omhu og oppbevares tryggest mulig. Ved oppbevaring på arbeidsplass, hjemme eller på et lokale må leietaker selv finne ut av om stedet er forsikret for tyveri/hæreverk etc, for de leide gjenstander. Oppbevaring i bil er ikke tillatt på noen måte da din bilforsikring normalt ikke dekker dette. Ved oppbevaring hjemme, undersøk med ditt forsikringsselskap om de dekker de innleide gjenstandene og om forsikringen din dekker stor nok sum ved tyveri. Leietaker må vurdere om oppbevaring er forsvarlig uansett sted å det foreligger en plikt å sjekke dette. Om utstyret ikke kan oppbevares trygt under leieperioden forplikter leietaker å skriftlig meddele dette til utleier. Utleier kan etter vurdering trekke seg ut av leieavtalen.

•12 Utleier har intet ansvar for tap leietaker måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utstyret må kun brukes i følge instrukser gitt av utleier eller eventuelle medfølgende brukerveiledninger. Skader påført utstyret av leietaker som f. eks inngrep på utstyret utført av leietaker, overbelastning, misbruk eller bruk av utstyret i miljøer som skader utstyret (f. eks unormale temperaturer, miljøer med mye støv, røykmaskiner, fuktighet, pyroteknikk etc.) vil bli reparert på leietakers bekostning.

•13.a Ved tekniske problemer på utstyret skal dette meddeles utleier på SMS til vår vakt telefon. Det skal oppgis informasjon om problemet og hvem som sender sms. Informasjon kan sendes til vakt mobil 41 40 90 30. Saken vil bli oppfulgt snarest. Ved teknisk svikt der leietaker selv har brutt noen av de andre utleie vilkårene som en grunn til den tekniske svikten står leietaker ansvarlig for de ekstra omkostninger saken har påført utleier.

•13.b Utleier stiller kun med bistand innen normal arbeidstid. Bistand ved teknisk svikt gjelder kun før arrangement start.

•13.c Leietaker er selv ansvarlig for å sjekke utstyret etter henting fra oss. Det påhviler leietakeren ansvar å ikke benytte utstyr som tilsynelatende ikke er i den stand det ble utlevert i, dette i form av hendelser som kan ha påvirket utstyret i tiden imellom fra oss og frem til kundens sted. Dette for å unngå ytterligere skader/feil på produktet(ene) for at du som kunde skal slippe unødvendige ekstra omkostninger i form av merskade hvis bruk. Ta alltid kontakt med en tekniker fra oss for og forsikre deg.

•13.d Leietaker skal sette seg inn i de gjeldene produkters funksjonaliteter, brukeranvisninger levert av utleier eller fra produsenten som finnes på produsentens nettsider om leietaker ikke har brukt produktet tidligere.

•13.e Ved leie av elektriske artikler som blir brukt utover gjeldene temperaturer (Mellom -5 og 40+) gjøres da på eget ansvar fra leietakeren siden. Vind, regn, fuktighet og direkte sollys frarådes på det sterkeste da dette kan forringe eller skade produktet du leier.

•14 Ved langtidsleie der leietaker leier en eller flere produkter fra utleier over lengre tid, er det leietakers ansvar å vedlikeholde utstyret. Leietaker anses som pliktig til selv å bytte pærer, sikringer, røykvæske eller andre forbruksartikler utover leieperioden. Kunden bærer selv omkostningene for nytt materiell av typen nevnt over under langtidsleie som overgår 3 dager.

•15.a Ved teknisk svikt må leietaker kontakte tekniker hos utleier, å eventuelt selv returnere utstyret. Om tilsvarende utstyr ikke kan utleveres, reduseres leien i forhold til tiden. Annen erstatning eller godtgjørelse innrømmes ikke. Utleier er ikke ansvarlig for skade vårt utstyr måtte påføre annet utstyr. Utstyret kan bare tilkobles annet teknisk utstyr etter avtale med utleier. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leiekontrakten omfatter.

•15.b Leietaker kan motta telefonisk bistand under leieperioden i normal åpningstid. Ved brukerfeil der kunden pga mangelfull kunnskap eller lignende trenger bistand anses dette som en teknikertjeneste. Minstegrunnlag for denne tjenesten er 1 (en) arbeidstime fra kr 450,- (pris vil variere etter tidspunkt for henvendelsen.)

•15.c Hvis leietaker bruker egen lydtekniker, lystekniker, rigger eller lignende stiller utleier seg ikke ansvarlig eller gir noen form for prisreduksjon ved feilbruk av utstyret eller annet som gjør at utstyret ikke fungerer helt eller delevis som det normalt skal.

Når leien eller oppdraget skal avsluttes

•16 Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leietaker/henter, godtar at det påløper full dags leie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp. Innlevering skjer normalt mellom klokken 0930 og 1200. Kunden står ansvarlig for og varsle lager ved forsinkelser. Ved force major skal kunden ikke lastes for forsinkelser.

•17 Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Leietaker godtar at det påløper full leiepris etter våre satser om utstyret ikke tilbakeleveres til avtalt tid. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Utleier fakturere utstyret som solgt til listepris.

•18 Utstyr skal leveres tilbake i den mengde og stand det ble utlevert i og pakket på samme måte. Dette gjelder også kabler. Om Utstyr, kabler eller annet levert fra utleier, blir tilbakelevert i en stand der utleier må vaske, pakke om eller at kablene er levert i en såkalt krusedull. Må kunden betale et gebyr på kr 500,- eks mva pr påbegynte arbeidstime for arbeidstid som brukes på å rette opp dette. Ytterligere erstatningskrav kan tilkomme dersom kabler blir innlevert med bulker, knekk, brudd og vridninger som kan eller har forringet levetiden betraktelig, eller forårsaket permanent skade. Dette kontrolleres ved innlevering. Unntak fra denne paragrafen er der kunden synlig har gjort sitt beste. Vi straffer normalt kunder for slurv som går utover oss/neste kunde.

•19 Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår.

•20 Utleier tilbakebetaler ikke leie uansett hendelse leietaker må ha som medfører at leide produkter ikke blir brukt til sitt egentlige bruk.

•21.a På oppdrag der utleier må hente utstyret etter endt leieperiode hos leietaker, plikter leietaker å stille opp til kontroll av de leide gjenstander. Leietaker kan etter avtale og gitt fullmakt til en navngitt person, sende en stedfortreder. Hvis leietaker eller leietakerens stedfortreder ikke møter opp vil utstyret bli kontrollert på utleiers lokaler. Leietaker godtar at leietaker ikke kan kreve noen form for tilbakelevering kvittering da leietakeren ikke var tilstede under avhenting av gjeldene leie. Hvis utleier ikke kan utføre noen kontroll på gjeldene sted leietakeren har det leide utstyret, godtar leietakeren at utleier må utføre din kontroll på sine lokaler. Leietaker plikter da og møte opp på utleiers lokaler for medkontroll av det utleide utstyret, og ikke senere enn en virkedag etter avhenting.  Om leietaker ikke kan stille opp for medkontroll av utstyret, godtar leietaker også her, at utleier kan inndrive sine krav i form for erstatning og samtidig ikke utlevere noen tilbakeleveringskvittering om utstyret ikke er i den stand, mengde eller mot andre forhold som gir utleier grunnlag for en erstatning.

•21.b Uten en tilbakelevering kvittering, godtar leietaker at med dette har utleier aksept fra leietaker å kunne inndrive eventuelle krav om erstatning. Leietaker godtar også at hvis ikke utleier kan utlevere en tilbakelevering kvittering på grunn av forhold som står imot det, at utleier kun kan utlevere et skadeskjema som beskriver de gjeldene forhold. Leietaker godtar at og signere på et skadeskjema eller ikke,  ikke vil utgjøre noen forskjell på det erstatningskravet og erstatningsansvaret leietakeren har.

•21.c Utleier utfører kun en første konsultasjon av den eller de feil, mangler og tap som ligger til grunn. Leietaker godtar derfor at den utdypende tekniske skade betegnelsen kan bli forandret i ettertid når dette har blitt nøyere kontrollert, hos oss eller hos en av våre sertifiserte serviceverksteder.

•21.d Leietaker skal være i forstått utleie vilkårene, ved brudd på vilkårenes paragrafer, skal leietaker stå til fullt ansvar for de paragrafer saken faller under. Ved bortkommet utleid utstyr, tyveri, hæreverk, skade, feil innstillinger eller annet der utstyret tilbakeleveres, ikke tilbakeleveres eller delvis tilbakeleveres i en stand den ikke ble utlevert i tilfaller det full erstatning etter listepris, påløpende leiepris eller reparasjonskostnader i tillegg på leietakers egen regning.

•22 Leietakeren godtar at kvitteringer, faktura og purringer blir sendt elektronisk via e-post til den epostadressen som utleier og leietaker har kommunisert med.

•23 Leietaker godtar også at Utleier i ettertid kan sende ut nyhetsbrev via e-post rundt generell informasjon tilknyttet utleiers virksomhet. Leietaker kan når som helst melde seg av dette.

Funksjonalitet, refusjon, avslag og leveranse

•24.a Utleier skal levere funksjonsdyktig utstyr. Hvis produktet viser seg og ikke være funksjonsdyktig vil utleier søke å rette opp feilen innenfor rimelighetens grenser enten med hjelp over telefon for og gi veiledning rundt feilsøking og oppretting, eller ved og utlevere et erstatningsprodukt fra utleiers hovedlager ved retur av det ikke funksjonsdyktige produktet. Leietaker kan uansett ikke kreve refundering av leiebeløpet utover den forholdsmessige del av leiesummen og kun hvis utleier ikke kan utlevere et erstatningsprodukt fra hovedlager eller etter avtale. * Her gjelder Refusjon og avslagsvilkårene §24.c

•24.b Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.

•24.c Ved kompensasjoner eller avslag på prisen i avtalen gis det kun oppad til det eller de gjeldene produktet/produktene det gjelder. Hvis produktet er i en kjede av andre produkter gis det maks oppad til 20% avslag på de andre produktene og oppad til 100% avslag på gjeldene produkt. Kjeden av utstyr begrenser seg til mellom komponentene og ikke eksternt utstyr tilknyttet produksjonen levert av oss. (Eks en defekt lydmikser gir ikke kompensasjons grunnlag for scene og lysutstyr).

kompensasjoner skal kun gis der det er en tydelig produkt feil enten software eller hardware basert der det tydelig fremkommer feil på utstyret og ikke brukerfeil.

Det gis aldri kompensasjoner på transport og vare tjenester så frem til at varen eller tjenesten faktisk blir levert. Vi tar ikke ansvar for kø, veiarbeid, rush, omkjøring, vær og vind eller andre forhold som begrenser, forsinker eller hindrer oss til å levere i tide. Dette er en generell risiko uansett ved transport uavhengig av transportør som kunden aksepterer.

Det gis ikke kompensasjon eller avslag i pris på utstyret eller tjenesten uansett ved forsinkelser i transporten på grunn av hendelser vi ikke står ansvarlige for (ref tekst over).

Det gis aldri kompenasjoner på teknikere eller annet personell, untatt ved grove overtredelser.

Denne kompensasjonsordningen aksepterer du når du bekrefter en bestilling fra oss.

•25 Utleier har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Alt utstyr blir grundig sjekket ved innlevering og før utlevering for å sikre leietaker at det utstyret leietakeren har bestilt holder de krav produktet tilsier å levere. Utleier stiller seg ikke ansvarlig for de problemer, forsinkelser eller økonomiske tap leietaker får ved mangelfull kunnskap for å bruke utstyret eller ved skader eller feil oppstått ved transportering eller bruk av utstyret når utstyret er i leietakers varetekt.

•27 Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.

•28 Leietaker er under hele arrangementet ansvarlig for at utstyret er beskyttet både mot tyveri, hærverk eller skade forvoldt av andre før, under og etter arrangementet *les også §20. Leietaker pliktes til å sikre, låse eller ha vakter rundt eller ved utstyr før, under og etter arrangementer og lokalet/arrangementplassen for å unngå noen av disse situasjonene, også da utleiers personell er på stedet da utleiers personell ikke er sertifiserte vakter eller sikringspersonell for annet enn driften på utstyret og ikke for tyveri, hærverk eller annen skade som måtte forårsakes av andre.

•29 Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår, uansett om utleier selv er på stedet, unntatt her er om utleiers personell og mannskap selv har forårsaket skaden.

•30 Ved leie av utendørsutstyr og scener gjøres følgende forhold gjeldende: Leveransen anses som utført selv om byggingen / rigging ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere sikkerheten. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er da en avgjørelse vi tar av sikkerhetsmessige årsaker. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Ved vindstyrker eller vindkast over x antall m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen hos utleier. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Utleier kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Utleier, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt utleier søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra utleiers side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

•31 Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med det aktuelle arrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under avlessing / pålessing og opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør. Avlessing fra utleiers kjøretøy skal skje nærmest mulig inngangen til lokale, bygg eller arrangement plass leietaker tilbyr utleier. Om området står i strid med kommunen eller private parkering organers parkeringsvilkår der vi får bøter eller andre utgifter på dette, tilfaller dette leietaker. Unntatt her er om utleiers mannskap eller personell selv parkerer utleiers kjøretøy på opplyste ulovlige plasser der tillatelse ikke er gitt. Vi oppfordrer derfor leietaker og søke dispensasjon eller tillatelse for våre kjøretøy.

•32 Leietaker som er oppført på kontrakten er den eneste som kan underskrive kontrakten, leietaker må også være myndig / over 18 år. Utleier plikter ikke å utlevere utstyr om leietaker ikke møter opp ved utlevering på stedet. Leietaker blir likevel fakturert for bestilt leie og ekstra kostnader rundt dette.

•33 Leietaker skal være innforstått utleie vilkårene, ved brudd på vilkårenes paragrafer, skal leietaker stå til fullt ansvar for de paragrafer saken faller under. Ved bortkommet utleid utstyr eller tyveri, under oppdrag som leietaker ikke vil stå til rette for vil bli politianmeldt. Leietaker blir også pålagt de utgifter som faller på oss i form av tid og kostnader rundt saken. Om et foretak / firma står som leietaker gjelder vilkår og erstatnings ansvar uansett om foretaket / firma(es) referanseperson er en ansatt. Om referanseperson ikke er ansatt hos gjeldene foretak / firma blir referanseperson pålagt alle utgifter og leie. Forholdet blir også anmeldt.

•34 Utleiers mannskap har rett til fritt mineralvann på leietaker eller arrangørs egen regning under arrangementet når vårt personell er innleid på stedet. Ved oppdrag på arrangementer der det behøves overnatting for utleiers mannskap kan leietaker velge om utleier selv skal finne hotell rom til mannskapet og legge dette i tillegg til gjeldene oppdrag eller leietaker kan selv booke hotell rom etter eget valg. Hotellet skal være i nærheten av arrangementet, maks 5km fra arrangementet og være tilgjengelig for utleiers mannskap til enhver tid under hele oppholdet.

•35 Leietaker får ikke fratrekk i prisen eller annet på utstyr om utstyret ikke kan benyttes på gjeldene sted.

•36 Leietaker plikter å opplyse utleier om all informasjon som er nødvendig for utleier innenfor arrangementet og sted. Her gjelder plassering av utstyr, sted (adresse), monterings-/leveringstidspunkt, kontakt telefon-/mobilnummer til kunde eller andre utleier skal møte m.m. Om utleier blir forsinket i form av dårlige opplysninger, feil adresse, eller at leietaker ikke er på stedet m. m er ikke utleier ansvarlig for de konsekvensene leietaker får av dette. Alle økonomiske ekstrakostnader utleier får i form av ekstra kjøring, lønn til mannskap m. m kommer da i tilegg på leietakers egen regning. Utleier blir også fratatt alt ansvar i form av forsinkelser og økonomiske tilegg leietaker får på grunn av dette.

•37 Leietaker plikter å stille opp med bærehjelp ved oppdrag som krever dette og som er avtalt på forhånd. Om ikke leietaker har bestilt crew-mannskap fra utleier. Alle ekstrakostnader utleier får for å innleie eget eller andre aktørers crew-mannskap kommer som ekstra tillegg på leietakers egen regning. Utleier fratar seg ansvaret ved forsinkelser eller økonomiske problemer dette må medføre for leietaker.

•38 Ankomst/transport. Leietaker må sørge for at det er mulig å komme frem til produksjonsstedet med den type bil som blir benyttet i produksjonen. Leietager har ikke rett til erstatning av eventuelle tap som følge av at utleier ikke kommer frem til produksjonsstedet. Dersom det er vanskelig adkomst til produksjonsstedet skal Utleier informeres om dette skriftlig i god tid i forveien. Eventuelle kostnader som påløper som følge av vanskelig adkomst påløper Leietaker. Leietaker plikter å stille med avtalt utstyr som truck etc. dersom dette kreves i forbindelse med produksjonen. Leietaker må sørge for fri parkering for utleier sine kjøretøy som følger med produksjonen i nærhet av produksjonsstedet. !

•39 Produksjonsstedet må være ryddet og klart når utleier ankommer stedet. Arrangementsansvarlig skal være på plassen når utleier ankommer. Dersom produksjonsstedet er utendørs eller i annet fuktig eller støvete miljø skal dette meldes skriftlig til utleier god tid i forveien eller så raskt det oppdages. Omkostninger for sikring av utstyr eller lignende mot disse eller andre elementer som kan berøre vårt utstyr slitasje, skade, eller annet vil tilfalle leietaker.

•40 Utstyret er ikke forsikret. Leietakeren står for ansvaret for utstyret ved hendelser uansett om utleiers personell er tilstede eller ikke. Ved oppbevaring av utstyret hos leietaker eller på leietakers arrangementplass, påhviler det leietakeren å gjøre det som er nødvendig for å sikre utstyret mot tyveri, hærverk, brann eller lignende. Om nødvendig må leietaker leie inn godkjent vaktselskap for døgnsikring om lokalet ikke er forsikret eller kan låses med FG3/4 godkjente låser. Vi oppfordrer leietakeren til å avklare de forsikringsmessige forhold på stedet eller kjøpe en forsikring for gjeldene arrangement eller leie fra en forsikringsagent.

•41 Så frem at kunden ikke fremmer missnøye eller andre ønsker rundt den tekniske leveransen både før og under et arrangement, utleie eller show anses leveransen som komplett og tilfredstillende. Missnøye eller ønske om justeringer skal fremmes det personell fra oss som er på stedet før eller under arrangementet slik at vårt mannskap får en mulighet til å gjøre noe med saken. Hvis denne muligheten ikke gis før eller under arrangementet til vårt personell gis det heller ingen kompensasjon eller avslag i prisen i etterkant.

•42 Leietaker står selv ansvarlig for at de leide objekter er det kunden faktisk trenger. Vi tar ikke ansvar for feilbestillinger, mangelfulle bestillinger eller lignende. Kunden har det hele ansvaret og fremme sitt behov tydelig å eventuelt invitere til en befaring / prosjektmøte for å avklare dette. En bestilling anses som endelig når den har blitt gjort.

•43 Vi gjør deg oppmerksom på at vi har flat fakturagebyr pålydende 105,- eks moms på bestillinger under 5000,- eks moms.

•44 Koronabetingelser, i 2020 bestemte vi å innføre et flatt avbruddsgebyr på 20% av veiledende pris på teknisk utstyr, og et minstegebyr på 500,- Vi anser jobben som bestilt når tilbudet aksepteres.